Nuestra vocación es facilitar el camino en la búsqueda de empleo del mayor número de candidatos posibles

loupe

Inscripción como demandante
(*) Os campos sinalados cun asterisco son de cumprimentación obrigatoria Conforme ao Disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os seus datos serán rexistrados e incorporados a un ficheiro automatizado, do cal Quelqum Servicios Para Empresas, S.L. é responsable, que será procesado e enviado aos Servizos Estatais de Emprego coa finalidade de prestar os servizos de Orientación Laboral que Quelqum Servicios Para Empresas, S.L. pon a súa disposición e vostede solicita. Así mesmo, os seus datos poderán ser utilizados para ofrecerlle distinta información de interese, vía mail, postal ou telefónica, relacionada con este servizo de orientación laboral: novidades, noticias, cursos, xornadas, ofertas e demandas de emprego que se consideren axustadas o seu perfil profesional. Quelqum Servicios para Empresas, S.L. lle informa de que os seus datos serán tratados co grao de protección axeitado, adoptando as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento o acceso non autorizado por parte de terceiros que poidan utilizalo para finalidade distinta de aquela pola que foron solicitados. Os usuarios cuxos datos sexan obxecto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso a información, rectificación, cancelación e oposición dos datos nos termos especificados na mencionada Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo comunicación por escrito, debidamente asinada, acompañada da fotocopia do DNI/NIE,a Quelqum Servicios Para Empresas, S.L., Severino Riveiro Tomé, nº9 15702 Santiago de Compostela ou a través do correo electrónico a seguinte dirección: quelqum@quelqum.com.

office-chair

inscripción como ofertante

Nuestra vocación es facilitar el camino en la búsqueda de empleo del mayor número de candidatos posibles. Como Agencia de Colocación, trabajamos con un doble objetivo:

 • Ayudar a las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas a encontrar un empleo adecuado a sus características
 • Facilitar a las empresas los profesionales más apropiados a sus requerimientos y necesidades

¿buscas empleo?

 • Asesoramiento: Ofrecemos orientación laboral para conseguir un mayor conocimiento personal y del mercado laboral, así como apoyo para realizar una búsqueda activa de empleo.
 • Formación: Desarrollamos acciones formativas tendentes a incrementar las competencias de los demandantes de empleo, de forma que puedan mejorar su empleabilidad
 • Servicio de Intermediación Laboral entre los candidatos y las empresas, facilitando contactos y entrevistas de trabajo, abiertos a cualquier sector y perfil
 • Selección: Entrevistamos a los candidatos preseleccionados para cada oferta, realizando informes que permiten a la empresa elegir al que mejor se adapta a sus necesidades.
 • Valoración: Valoramos las aptitudes, conocimientos y cualificación de todos los candidatos inscritos en una oferta, preseleccionando sólo a aquellos con perfiles más adecuados para ella.

¿necesitas personal?

 • Las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo a través de nuestra Agencia de Colocación, obteniendo una difusión que les permitirá conseguir más candidatos.
 • Ofrecemos Servicios Integrales de Outplacement para las Empresas:
 • Selección: Entrevistamos a los candidatos preseleccionados para cada oferta, realizando informes que permiten a la empresa elegir al que mejor se adapta a sus necesidades.
 • Posibilidad de acompañamiento y preparación del proceso de selección para ofertas gestionadas con candidatos de nuestra Agencia de Colocación.
 • Asesoramiento de las posibles ventajas económicas y sociales para determinadas contrataciones y gestión de dichos contratos.
 • Programas de recualificación interna: formación especializada en cualificaciones profesionales, procesos de evaluación del desempeño.
Share This